Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení

Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení

Aktualizace studie Pražského okruhu - dálnice kolem Veleně a Mírovic - PD ke stažení
27.04.2018

Pokud bude prosazen a realizován záměr 6ti proudého dálničního okruhu kolem hl. města zastavěným územím mj. i obcí Veleň a Mírovice, Třeboradicemi, Miškovicemi apod. -  změní to navždy kvalitu našeho života, krajinu, přírodu v našem okolí i životy nás všech !
  I navzdory neekonomičnosti navrhované trasy a nesouhlasu obcí je v současné době „aktualizována“ studie Pražského dálničního okruhu SOKP 520 (Silniční okruh kolem Prahy) a reálně hrozí, že dálnice bude postavena v navržené podobě.
  Chápeme nutnost řešit problém dopravy kolem Prahy. Způsob jakým se ho ale někdo pokouší nekoncepčně a „na sílu“ řešit, je pro nás nepřijatelný. Vůbec není přihlédnuto ke skutečnosti, že trasa „okruhu“ (studie vznikla před cca 25 lety jako příměstský okruh) vede dnes již v hustě zastavěném území a intenzita, především kamionové dopravy, je několikanásobně vyšší než tomu bylo v době vzniku studie.

Proměna příměstského okruhu v tranzitní dálnici pro kamiony
   Z původního čtyřproudového silničního okruhu Prahy je nyní „protlačována“ v zastavěném území 6ti proudová dálnice pro kamionovou dopravu, bez jakéhokoliv návrhu velkého tranzitního okruhu. Tato varianta neodpovídá slibovanému charakteru SOKP 520 jako příměstského pražského okruhu pro osobní vozidla. Takováto trasa „okruhu“ by navázala na celoevropskou dálniční síť a stane tak součástí transevropské dálniční sítě TEN-T (ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu).
  Nikdo se nezamýšlí nad tím, že evropské metropole velikosti Prahy mají samozřejmě okruh pro osobní příměstskou dopravu, ale především mají velký aglomerační okruh pro tranzitní kamionovou dopravu v dostatečné vzdálenosti od města.
   V takové vzdálenosti, aby se kamiony vyhnuly při cestě Evropou obytným čtvrtím a sídlům. O takovémto okruhu nechtějí příslušné státní instituce slyšet. Přitom pokud by trasa tranzitního okruhu vedla okolo Prahy v  dostatečném odstupu od obytných sídel, pomohl by dálniční obchvat všem, protože by uchránil hlavní město před tranzitní dopravou a zároveň zajistil kamionům plynulý objezd metropole. Zamezilo by se tím i nebezpečnému mísení kamionové dopravy s vnitroměstskou dopravou a MHD.

„Levná“ dálnice versus životy občanů
  I v letošním roce nás tedy čeká argumentace a mnohá jednání ve věci záměru státu a ŘSD ČR vystavět část Pražského dálničního okruhu SOKP 520 v katastru naší obce v těsné blízkosti obytných domů.
  Na náš argument, že kromě dálničního okruhu nám do katastru obce  (resp. do územního plánu obce) byla státem umístěna ještě vysokorychlostní trať a je třeba tedy zohlednit v EIA i tuto VRT, nám bylo sděleno, že hygienické limity (hlukové, emisní, prachové) budou počítány pouze pro dálniční okruh.
  V případě, že bez ohledu na náš zásadní nesouhlas, bude aktualizace studie pokračovat a dojde k realizaci projektu SOKP 520 v katastru naší obce, budeme v max. možné míře požadovat technická řešení, která eliminují dopady záměru.
  Jak jsme již psali v minulém čísle Obecních novin - bylo nám bohužel sděleno, že při realizaci okruhu bude nejdůležitější ekonomické hledisko tj. aby byla stavba co nejlevnější. Tento argument nám přijde velmi paradoxní v situaci, kdy české dálnice patří k nejdražším v Evropě a možná na světě. Ekonomické zájmy nesmí ale převážit nad kvalitou životů a zdravím našich občanů.
   Pokud je možné, aby v Rakousku, Německu či Itálii projektoval a realizoval stát dopravní stavby s nejvyšší ohleduplností ke krajině, životnímu prostředí i lidem, kteří byli „odsouzeni“ v zájmu ostatních žít v sousedství těchto staveb, pak pevně věříme, že je tohoto schopna i Česká republika, ŘSD ČR a další zúčastnění i zodpovědní.

Kamiony odkloníme z Prahy... do Prahy
   Navržená trasa 6ti proudé tranzitní dálnice, s níž obec Veleň nesouhlasí, vyřeší jediné - přesun kamionové dopravy z Prahy do Prahy (resp. do městských částí a obcí, které jsou již dnes postiženy masívní dopravou).
  Kdybychom na úrovni menších obcí jako je např. Veleň rozhodovali a plánovali takovýmto nekoncepčním způsobem, už by z naší „obecní infrastuktury“ (vč. naší školky a školy) nefungovalo vůbec nic.
 
  Stále doufáme, že rozumný, odborný a koncepční přístup nakonec zvítězí nad alibistickým, komplikovaným a drahým (ne)řešením.
  Bylo by velmi zajímavé se zamyslet nad tím, co je příčinou vytvářeného tlaku na dostavbu trasy SOKP v  této zastaralé variantě. Je velmi pravděpodobné, že zájem o výstavbu je motivován i vlastnictvím pozemků ve stávající trase.
   Pokud náš stát přes nesmyslnost, neekononičnost a nesouhlas obcí záměr nakonec „protlačí“ a zrealizuje tzv. „na sílu“, bude možno přirovnat tuto tranzitní dálnici k nápadu vést pražskou magistrálu horní částí Václavského náměstí. Dočasně - navždy.

Níže se můžete podrobně informovat o problému.

Podoba aktualizovaného záměru této varianty SOKP 520 (studie PRAGOPROJEKTU)

a stanoviska Obce Veleň ke stažení níže:

https://www.velen.cz/o-obci/prazsky-okruh-sokp-520