Jaro s "čudili" v naší obci

Jaro s "čudili" v naší obci

Jaro s
16.04.2020

Co dělat s kouřem a zápachem z komína nenapravitelného čudila ?

Přestože jsme ve Veleni a v Mírovicích „plně plynofikovaná obec“, když večer otevřeme okno nebo vyjdeme ven z domu, v mnoha částech naší obce se namísto čerstvého vzduchu nadýchneme zapáchajícího kouře z komína souseda nebo jiného „čudila“ v ulici. Např. včera 15. dubna to bylo na více místech naší obce k nevydržení. V některých místech Mírovic a Veleně to vypadalo podobně jako v Londýně v době "velkého smogu" v r. 1952.

Kvalita ovzduší v naší obci je tedy bohužel pořád téma a bude potřeba ještě hodně úsilí, než těch pár místních „čudilů“  zkrotíme. V mnoha ulicích Veleně a Mírovic je přitom v současné době často dominantním zdrojem znečištění „pouze“ jeden nebo pár čmoudících komínů. Bohužel většinou není možné se s jejich majiteli rozumně dohodnout. S bezohledností některých občanů vůči ostatním lidem nezmůže „po dobrém“ nic ani obec (už jsme to zkoušeli) a ani sousedé. Ti jedinci, kteří nás v naší obci trvale „vyčuzují“, zřejmě ani nebudou číst tento text, příp. pokud si ho přečtou, prohlásí, že si mohou dělat, co chtějí…

A tak na žádost našich spoluobčanů nabízíme níže pár rad a návodů, přestože jsou to krajní možnosti. To až vám při večerním větrání nebo procházce totálně dojde trpělivost (nebo vzduch). S řešením bude obec nápomocna, bohužel pravomocí jako Obec Veleň příliš nemáme a příp. udělování pokut za přestupky má v tomto případě "v kompetenci" obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem (více níže).

Pokud tedy nepomůže dobré slovo či žádost, zbývá řešit věc právní cestou. Není to cesta jednoduchá, ale možnosti existují. Je třeba však shromáždit nejprve „důkazy“ a podklady pro stížnost, tj. např. aby podnět byl podán písemně a obsahoval výstižný popis domnělého přestupku, a to včetně časových, případně meteorologických údajů tj. výskyt v průběhu dne, týdne apod., trvání, výskyt nebo intenzita v závislosti na povětrnostní nebo teplotní situaci apod. Je vhodné také doložit fotodokumentaci nebo nejlépe videozáznam čoudícího komínu delší než půl hodiny, protože při zatápění se nelze zcela vyhnout tmavému kouři.

Existují dvě cesty, jak sjednat nápravu - veřejnoprávní („přes úřady”) a soukromoprávní („přes soud”). V prvním případě poškozený v podstatě jen upozorní na porušování nějakého obecně závazného předpisu a předá řešení do rukou příslušného úřadu. V druhém případě vede spor sám a dokazovací břemeno je na něm.

1/

Soukromá osoba - řeší obec s rozšířenou působností tj. odbor životního prostředí Brandýs nad Labem (Obec Veleň tuto pravomoc nemá)

Je-li znečišťovatelem soukromá osoba, pak je nejlépe obrátit se na úřad s rozšířenou působností tj. odbor životního prostředí Brandýs nad Labem:

Kontakt:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachta 59
Brandýs nad Labem
250 01

Ing. Vlastislav Horáček, vedoucí Odboru životního prostředí

tel: 326 653 850, 602 271 433, e-mail: vlastislav.horacek@brandysko.cz

Ing. Ivana Húževková, administrativa, ochrana ovzduší

tel.: 326 653 861, e-mail: ivana.huzevkova@brandysko.cz

Odbor životního prostředí má oprávnění uložit provozovateli znečišťujícího zdroje opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu. Nejdříve písemně upozorní provozovatele spalovacího zdroje na to, že u něj existuje podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší, a poučí jej o jeho právech a povinnostech, tedy zejména povinnosti dodržovat přípustnou tmavost kouře, technické podmínky provozu kamen či kotle a spalovat v něm pouze paliva, pro něž je určen. Teprve pokud vznikne opakované důvodné podezření z porušování povinností při provozu stacionárního zdroje znečištění, může úřad vyslat na místo kontrolu spalovacího zdroje.

Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.  Co přesně je přestupkem podle zákona o ochraně ovzduší, vyjmenovává § 23 tohoto zákona.

 

Právnická osoba - řeší Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí nastupuje v případech, kdy je znečišťovatelem právnická osoba. Inspekce může uložit pokutu až ve výši 10 mil. Kč, případně uložit zastavení provozu - přestupky a jejich sankce jsou uvedeny v § 25 zákona o ochraně ovzduší. Inspekce se bude zabývat jen spalovacími zdroji od střední velikosti výš, případy menších spalovacích zdrojů předá příslušné obci s rozšířenou působností. Přesto je správný postup obrátit se na Inspekci, a ne na obec s rozšířenou působností. Obec ani nemá pravomoc provádět v provozovnách právnických osob osobní kontrolu.

 

2/

Soukromoprávní cesta - civilní žaloba

Bránit svá práva je možné také soukromoprávní cestou, podáním civilní žaloby proti provozovateli zdroje znečištění. Právní oporu najdete v občanském zákoníku:

§ 1012

Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

§ 1013

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.

Civilní žalobou je možné domáhat se toho, aby vás soused přestal obtěžovat kouřem i v případě, že dodržuje všechny zákonné limity. Důležité je, že dojde k naplnění situace předpokládané v § 1012 a § 1013 občanského zákoníku - půjde o rušení v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatě omezuje obvyklé užívání pozemku.

V civilní žalobě nese žalobce důkazní břemeno, musí si tedy například nechat změřit a posoudit hladinu znečištění vzduchu na svém pozemku autorizovanou osobou. Z hlediska času je soukromoprávní žaloba rozhodně pomalejší variantou než řešení „přes úřady”.