Odpověď zastupitelů na dopis rodičů

Odpověď zastupitelů na dopis rodičů


24.02.2013

.

Vážení rodiče a přátelé školy,

   děkujeme vám za váš dopis a vyjádření názoru k rezignaci paní ředitelky. Úvodem bychom chtěli zdůraznit, že zastupitelstvo Obce Veleň v žádném případě Mgr. J. Strašákovou k rezignaci z pozice ředitelky ZŠ a MŠ Veleň nevyzývalo a své rozhodnutí odstoupit z funkce ke dni 28. 2. 2013 předložila dne 13. 2. 2013 zřizovateli školy z vlastního rozhodnutí.

Mgr. Strašáková zůstává na místě učitelky a bude i nadále zaměstnancem ZŠ Veleň.

   K vaší připomínce ohledně kontrolní činnosti zastupitelstva konstatujeme, že stávající zastupitelstvo je ve funkci od října 2010 a již na přelomu roku 2010 a 2011 zastupitelstvo vzneslo dotaz na zaměstnávání rodinných příslušníků paní ředitelky. Kontrola hospodaření školy je zákonnou povinností obce, jakožto zřizovatele školy, a požadavek účelného nakládání se svěřenými finanční prostředky školy, včetně  mzdových,  se nám tedy nejeví jako malicherný problém (jak ve svém dopise uvádíte).

   Možná bylo naší chybou, že jsme se snažili o vyjasnění problémů mezi Obcí a vedením školy neveřejnou cestou. Domnívali jsme se, že bude lépe řešit vše v klidu, nezatěžovat rodiče a veřejnost níže uvedenými podrobnostmi a nově nastavit spolupráci mezi vedením ZŠ a Obcí. Chtěli jsme tím předejít právě situaci, která nyní nastala.

K rekapitulaci kontrolní činnosti zastupitelstva a prověření nesrovnalostí ohledně pravidelné docházky sezónních pracovníků zaměstnávaných v ZŠ i MŠ Veleň v minulosti i nyní bychom chtěli uvést následující:

    Zastupitelstvo obce svou kontrolní činnost vůči škole plní od počátku svého funkčního období.   Pozice a kontrolní úloha Obce,  jakožto zřizovatele ZŠ a MŠ však není jednoduchá, protože mzdové prostředky hradí řediteli školy krajský úřad, nikoliv obec.

    Problém zaměstnávání rodinných příslušníků paní ředitelky pana J.K. a pana F. J.,  jako sezonních pracovníků v ZŠ a MŠ Veleň, řešili zastupitelé již od roku 2010. Na žádost obecního zastupitelstva o předložení seznamu všech zaměstnanců MŠ a ZŠ Veleň nám byl Mgr. J. Strašákovou zaslán dne 6.1. 2011 seznam zaměstnanců, na kterém žádný sezónní pracovník uveden nebyl a na osobní dotaz ze strany zastupitelů, zda zaměstnává paní ředitelka ještě někoho dalšího bylo Mgr. Strašákovou odpovězeno, že žádná další osoba zaměstnávána není a seznam je kompletní.

   Při kontrole mzdové evidence ZŠ a MŠ bylo ale Obcí zjištěno, že na výplatní listině byl sezonní pracovník v měsících 1. – 5. 2010 a v měsících 11. – 12. 2010 veden.  Důvody zatajení funkce sezónních pracovníků nebyly zastupitelstvu jasné, jelikož pokud by tito zaměstnanci ZŠ a MŠ svůj úvazek i pracovní dobu plnili a na pracoviště se každý den dostavovali, nebyl by důvod jejich jména ani existenci této pracovní pozice zatajovat.

    Obec vyjádřila tedy nespokojenost s tím, že v situaci, kdy v dubnu 2012 žádala Mgr. Strašáková zastupitelstvo o zajištění sekání trávy v areálu MŠ (z důvodu nedostatku úvazků) a o různé opravy v objektech MŠ a ZŠ, byl zaměstnán a placen na 0,5 úvazku sezónní pracovník (topič, údržbář). Tento zaměstnanec  měl v roce 2012/2013 na svůj 0,5 úvazek odpracovat 4 hodiny denně na údržbě školy a školky.

   Na základě žádosti obce o pracovní výkaz tohoto zaměstnance bylo zjištěno, že pracovní výkaz v letech 2007 – 2010  mu paní ředitelkou nebyl veden a tedy neexistuje.

   Jako nápravné opatření zastupitelstvo písemně ředitelce školy uložilo, aby od 15.1. 2013 vedla sezónnímu pracovníkovi pracovní výkaz s přesnými údaji o počátku a konci jeho pracovní doby a seznamem provedené práce za každý den, tak, aby bylo možné konkrétní provedené pracovní úkony kontrolovat, toto opatření je i v souladu se zákonnými ustanoveními a vedení evidence pracovní doby zaměstnance je jednou ze základních povinností zaměstnavatele a nepřipadá nám tento požadavek jako nepřiměřený (jak uvádíte v úvodu svého dopisu) ani nedůstojný.

Ohledně vaší výzvy k přehodnocení vyjádření nedůvěry k osobě paní Strašákové: 

Paní ředitelce byl zaslán dopis, ve kterém byla zdůvodněna nespokojenost s vykazováním činnosti sezonního pracovníka (topiče, údržbáře), protože Mgr. Strašáková nepředložila relevantní sdělení konkrétní náplně práce prováděné těmito zaměstnanci a nevysvětlila důvod jejich zaměstnávání, v situaci, kdy obě budovy ZŠ a MŠ jsou již několik let vybaveny plynovými kotli.

Nepředložila jakýkoliv doklad o evidenci pracovní doby shora uvedených zaměstnanců.

Není tudíž prokazatelné, zda na pracoviště tito zaměstnanci pravidelně docházeli a zda pracovní náplň plnili.

  Obec jako zřizovatel ZŠ má povinnost kontrolovat hospodaření a chod školy a v případě problémů nese za tyto odpovědnost. V rámci této povinnosti nebylo po pí. ředitelce požadováno nic, co by nebylo její zákonnou povinností vůči Obci.

  V žádném případě však nebyla pí. ředitelce odebrána možnost samostatně rozhodovat o finančních prostředcích, toto je pouze v její pravomoci a ona sama za čerpání dotačních prostředků zodpovídá. Obec chtěla mít pouze přehled o průběhu čerpání, protože v případě, že by dotace nebyla správným způsobem a v termínu vyčerpána a zdokladována, finanční prostředky ve výši 480 982 Kč by musela Obec Veleň vrátit poskytovateli dotace tj. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy z obecního rozpočtu, a to přestože na průběh projektu nemá Obec žádný vliv.  Do projektu „EU – peníze školám“ ani do čerpání finančních prostředků Obec nezasahovala, ani nezasahuje a pravomoce paní ředitelky neomezuje.

   Chtěli bychom zdůraznit, že paní Mgr. Strašáková k náhledu Monitorovací zprávy dotace i další dokumenty předložila a Obec nemá námitek. Paní ředitelka zastupitelstvo ubezpečila, že čerpání probíhá dle harmonogramu projektu.

    Jediné opatření ze strany Obce, které vzešlo z kontroly účetních dokladů v ZŠ v závěru roku 2012, bylo, že paní ředitelka bude předkládat k odsouhlasení investiční nákupy přesahující částku 5.000,- Kč (žádost Obce ze dne 28. 1. 2013). Cílem bylo posílení kontrolní funkce Obce. V této době čerpání dotace běželo již 2. rokem.  První a jediná žádost o odsouhlasení nákupu, dle výše uvedeného opatření, byla paní ředitelkou předložena dne 13. 2. 2013, v den, kdy oznámila Obci své vzdání se funkce ředitelky.

    Požadavky Obce směřující k vedení školy jako byl např. náš požadavek zprovoznění webových stránek ZŠ a MŠ Veleň a jejich průběžná aktualizace (žádost zastupitelstva z června 2012) považujeme za zcela běžný standard školy a nepřipadá nám nepřiměřený nebo pravomoc ředitelky omezující. Stejně tak naše žádosti vůči paní ředitelce (uvedené v Dohodě a Koncepci školy), aby mohli rodiče v ZŠ a MŠ platit i převodem (nikoliv pouze v hotovosti) nebo např. náš požadavek umístění jídelníčku školní kuchyně na web školy, byly myšleny ku prospěchu rodičů. Chtěli jsme tímto rodičům zjednodušit život, protože tyto věci jsou na jiných školách běžné a dle nás by měly být v dnešní době samozřejmostí.    

   Dlouholeté pedagogické činnosti a vedení  ZŠ Veleň paní Mgr. J. Strašákovou si zastupitelstvo Obce váží a nikdy je nezpochybňovalo. Jako projev důvěry jmenovalo v dubnu 2012 paní ředitelku do funkce bez vypsání konkurzního řízení s tím, že pravidla další spolupráce mezi vedením školy a Obcí byla nastavena v písemné Dohodě a Koncepci školy, s jejichž obsahem byli občané seznámeni v Obecních novinách a na webových stránkách Obce Veleň.

   Na zasedání zastupitelstva dne 16.1. 2013 byly Mgr. Strašákové sděleny výsledky provedené kontroly a z jednání byl učiněn a zveřejněn zápis. Na zasedání byli písemně pozváni i zaměstnanci  ZŠ a MŠ Veleň a členové Školské rady, kteří se tohoto veřejného zasedání zastupitelstva zúčastnili. Všichni přítomní měli možnost se vyjádřit.

   Věříme, že po zklidnění emocí a po nástupu nového ředitele/ky školy do funkce,  bude provoz a život ZŠ a MŠ Veleň opět probíhat ke spokojenosti dětí i rodičů.

    Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Veleň bylo vyhlášeno dne 18. 2. 2013.

Na základě oboustranné dohody bude paní Mgr. Strašáková pověřena řízením školy do jmenování nového ředitele.

Ve Veleni 22. 2. 2013                                    S pozdravem zastupitelstvo Obce Veleň

Ing. Jiří Kazda, starosta                                             Josef Hanousek, místostarosta