Stavba nové školy ve Veleni - stav 11.11.2018

Stavba nové školy ve Veleni - stav 11.11.2018