Kontakty a provozní doba

Kontakty a provozní doba

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí

09.00-12.00 13.00-17.00

Středa

10.00-12.00 13.00-17.00

po předchozí dohodě i mimo tuto dobu

Kontakty

telefon: 283 932 290
IDDS: 8web5cw (číslo datové schránky)
e-mail: obec.velenzavinacvelen.cz

Adresa: Obecní úřad Veleň, Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň

fax: nemáme

poštovní holub: nemáme

potrubní pošta: nemáme


Seznam organizací napojených na rozpočet obce:

Místní knihovna Veleň, Hlavní 7, 250 63
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63 Veleň

GPS poloha: 50°10'17.800"N, 14°32'51.382"E

Identifikační data

Číslo účtu KB Praha
č.ú.:        4522201/0100
IČ :         00240940
DIČ:        CZ00240940 (pouze pro ekonomickou činnost: ČOV, kanalizace, stočné)

Kód obce: 538 965

okres: CZ 0209 Praha-východ

Přehled koeficientů pro stanovení daně z nemovitostí v obci Veleň:

Druh pozemku v daňovém přiznání:  F koef. 1

Koeficienty pro zdanitelné stavby:     H koef. 1

                                                    I koef. 1

                                                    R koef. 1

Místní koef. dle § 12 zákona o DN obec nestanovila, tzn. v daňovém přiznání se nevyplňuje.

Správa obce

Starosta obce

Ing. Jiří Kazda, kontakt: starostazavinacvelen.cz

Místostarosta

Mgr. Radka Matějková, kontakt: matejkovazavinacvelen.cz

Účetní

Eva Vítková, kontakt: obec.velenzavinacvelen.cz

Olga Fojtíková, kontakt: obec.velenzavinacvelen.cz

Zastupitelé obce

Matějka Jan

Kaiserová Lenka

Škrdlová Veronika, Dis

Lukáš Vízner

Tomáš Louček

Viktor Fiala

Petřík Miroslav

Čada Josef

Grüner Jiří

Kronikář

Zdenka Sádovská

Složení výborů a komisí při obecním úřadu:

Finanční výbor předseda: Veronika Samohylová, Dis
členové: Tomáš Louček, Lukáš Vízner
Kontrolní výbor předseda: Josef Čada
členové: Miroslav Petřík, Lenka Kaiserová
Komise pro stavební, pozemkové a dopravní záležitosti: předseda: Jan Matějka
člen: Viktor Fiala, Tomáš Louček
Komise pro občanské záležitosti

předseda: Lenka Kaiserová

členové: Mgr. Radka Matějková, Ing. Jiří Kazda

Komise kulturní a tělovýchovná předseda: Lukáš Vízner
člen: Jan Matějka, Josef Čada
Komise zemědělská a životního prostředí předseda: Jiří Grüner
člen: Ing. Jiří Kazda,
Veronika Samohylová, Dis
Komise školská předseda: Miroslav Petřík
členové: Viktor Fiala
Mgr. Radka Matějková

Agendy úřadu:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Správní úřady s působností pro obec Veleň

 • Agentura pro zemědělství a venkov Praha
 • Celní úřad Mělník
 • Celní ředitelství Praha
 • Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
 • Český statistický úřad Hl.m. Praha
 • Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
 • Drážní úřad
 • Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
 • Finanční ředitelství v Praze
 • Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 • Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Praha-východ
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
 • Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Praha-východ
 • Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
 • Krajské státní zastupitelství v Praze
 • Krajské vojenské velitelství Praha
 • Krajský soud v Praze
 • Krajský úřad - Středočeský kraj
 • Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor dopravy
 • Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor školství, mládeže a sportu
 • Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad (pracoviště Brandýs n.Lab.)
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend (pracoviště Brandýs n.Lab.)
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor dopravně-správních agend (pracoviště Praha)
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor vnitřní správy
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Odbor životního prostředí
 • Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stavební úřad
 • Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 • Obvodní báňský úřad v Kladně
 • Okresní soud Praha-východ
 • Okresní státní zastupitelství Praha-východ
 • OSSZ Praha-východ
 • Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Nymburk
 • Pozemkový úřad Praha-východ
 • Statutární město Kladno - Odbor správní
 • Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
 • Státní plavební správa - pobočka Praha
 • Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 • Úřad městyse Zápy
 • Úřad práce Praha-východ
 • Úřad práce Praha-východ - Kontaktní místo státní sociální podpory Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Úřad práce Praha-východ - Kontaktní místo státní sociální podpory Praha
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
 • Vrchní soud v Praze
 • Vrchní státní zastupitelství v Praze
 • Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro obec Veleň si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.