Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název:  Obec Veleň
2. Důvod a způsob založení
Obec Veleň vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3.

Organizační struktura

Starosta:           Mgr. Radka Matějková

Místostarosta:    Ing. Jiří Kazda

Hlavní účetní:     Olga Fojtíková

Asistentka:        Eva Špačková

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň, tel./fax: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz'
 
  IDDS (číslo datové schránky)   8web5cw 
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 4522201/0100  KB, a.s.  Praha 8,  Podvinný mlýn
6. Identifikační číslo organizace (IČ):  00240940
 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):  CZ00240940
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9.

Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň, tel./fax: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.,  poskytnuté informace:

Doprovodná informace k informacím poskytnutým na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň, tel./fax: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
Formuláře ke stažení na portále MVČR
Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese:
Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň, tel./fax: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz
 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň, tel./fax: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
doposud nebyl žádný požadavek
17.

Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63 Mratín

Příspěvková organizace obce: Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63 Veleň,

IČO: 71004530, ředitelka Mgr. Věra Kouřilová

Místní knihovna Veleň, Hlavní 7, 250 63 Mratín

Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady

se sídlem Hlavní 160, 250 63 Veleň,

IČO: 67775195, předseda sdružení Ing. Jiří Kazda

Jednotka sboru dobrovolných hasičů