Opravy místních komunikací

Opravy místních komunikací

Proč  se dotace nevztahovala i na pokračování ul. U Kovárny v celé její délce až na Zádol resp. uveďte důvod, ze kterého se obec rozhodla úplně zrekonstruovat vedlejší ulici Příčná, namísto rekonstrukce celé ulice U Kovárny, která je jednou z nejfrekventovanější v obci. Myslíte, že je smysluplné opravit půlku ulice, kterou projíždí auta až na samotný okraj obydlené části obce?

Ke splnění podmínek dotace (podrobně viz. v příloze ppzp_vyzva_c.58_1.1_mistni_komunikace.doc) bylo nutné vybrat ulice, které lze propojit („zokruhovat“) na krajskou komunikaci (ul. Hlavní) na další krajskou komunikaci (ul. Kostelecká).

Pokud bychom projekt a žádost o dotaci koncipovali na ul. U Kovárny v celé její délce až na Zádol, nebyl by „okruh“ zpět na krajskou komunikaci možný (dotační výzva se vztahovala pouze na místní komunikace v majetku obce).

Pokud bychom projekt (okruh) koncipovali - Hlavní, ul. U Kovárny, U Sluh, Kostelecká – opravili bychom z dotace ul. U Sluh, na jejíž rekonstrukci jsou předpokládané finanční náklady nižší než na opravu ul. Příčné, která je podstatně širší a má po celé své délce odvodňovací „příkopy“. Vybrána byla tedy ul. Příčná z důvodu své šířky a špatného stavu a také aby mohla být využita možnost získání finančních prostředků v max. možné míře. Před i během sepisování Prováděcí studie k žádosti o dotaci jsme několikrát osobně konzultovali na Úřadu Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy na Karlově náměstí a toto vybrané řešení mělo jako jediné naději na úspěch, což se následně potvrdilo, protože obec s žádostí o dotaci uspěla.

Ulici U Kovárny v celé její délce bude nutno opravit z prostředků obecního rozpočtu nebo se pokusit získat finanční prostředky z nějakého dotačnho titulu. Plán výzev dotačních titulů byl bohužel zrušen.

Je nám samozřejmě jasné, že všechny ulice v obci jsou vešpatném stavu.

Věříme, že pokud bychom vybrali jiné ulice ve Veleni nebo v Mírovicích, obyvatelé ulic ostatních „nevybraných“, by se zlobili, proč volba nepadla právě na jejich komunikaci…

Pokud nebylo dost finančních prostředků, proč se nepřistoupilo k částečné opravě komunikací tak, aby došlo ke zlepšení technického stavu poničených vozovek v obci?

Předpokládáme, že ke zlepšení technického stavu poničených vozovek v obci dojde postupnou rekonstrukcí, špatné povrchy místních komunikací jsou bohužel v celé obci. Pouze z obecního rozpočtu nákladné opravy ulic realizovat v žádném případě nelze. Snažíme se získat peníze na opravy, kde se dá, bohužel od vypsání výzvy na opravu místních komunikací na jaře 2011, v níž jsme s žádostí uspěli („Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů“), žádná jiná dotace na rekonstrukci ulic zatím vypsána nebyla.

Proč  byly vybrány k žádosti o dotaci právě ul. Příčná a U Kovárny ?

Jednou z mnoha podmínek dotace bylo „zokruhování“  vybrané místní komunikace (v majetku obce) na krajské komunikace (ul. Hlavní) na další krajskou komunikaci (ul. Kostelecká), přičemž muselo být dodrženo ještě souběžně několik pravidel výzvy, např. velký počet živnostníků a firem sídlících v obou ulicích (s nimi byly podepisovány Partnerské smlouvy) viz. název dotace „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů“.

Dále při zachování podmínek dotace (viz. níže a text výzvy) byla k  „zokruhování“ vybrána ul. Příčná z důvodu své šířky a špatného stavu, tak aby mohla být využita možnost získání finančních prostředků v max. možné míře. Užší ulice nebo komunikace se zbytky asfaltového povrchu snáze opraví obec  „svépomocí“, ulice velikosti a délky jako Příčná není schopna Obec Veleň opravit bez dotace pouze z vlastních zdrojů.

Před i během sepisování Prováděcí studie k žádosti o dotaci jsme několikrát osobně konzultovali na Úřadu Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy. Jen tak měla naše žádost o dotaci šanci na úspěch.

Sepisování a podání žádosti stály mnoho času, poté jsme čekali, zda budeme úspěšní. Na podzim 2011 přišla konečně dobrá zpráva, že jsme mezi stovkami žádostí ostatních obcí uspěli. Ale nestačili jsme se příliš radovat, protože úspěchem naší žádosti a přidělením dotace byrokratické martýrium  teprve začalo…

Čekala nás příprava výběrového řízení, další konzultace s ROP NUTS 2 SČ, příprava na realizaci a průběžná koordinace, vyřizování dokumentů, vyjádření, potvrzení, souhlasů….

Ač  jsme se snažili celý proces „akce Příčná“ max. uspíšit, množství dokumentů, které  byly potřebné k podání žádosti o dotaci, získání stavebního povolení,  přípravu VŘ, schvalování všech dokumentů ROP NUTS 2 SČ  je tak obrovské, že to prostě rychleji nešlo…

Více viz. kompletní text výzvy č. 58, do které jsme žádost o dotaci podávali a v níž jsme se snažili uspět.

soubor Text výzvy ppzp_vyzva_c.58_1.1_mistni_komunikace.doc

Proč  nebyly souběžně vybudovány i všechny chodníky v ul. Příčná a U Kovárny ?

Projekt je vyhotoven a stavební povolení je vydáno samozřejmě i na chodníky. Dotační výzva se na ně však nevztahovala (pouze na komunikaci, parkovací místa apod. viz. text výzvy č. 58).

Pokud bychom tedy nechali chodníky jako součást VŘ (byly by to výdaje nezpůsobilé), soutěžící firmy by nacenily i chodníky, ovšem stavba chodníků by tak stála obec mnohem větší finanční prostředky, než když budou chodníky budovány postupně „svépomocí“ obecními zaměstnanci, protože ROP Střední Čechy obci hradí 72,5 % finančních nákladů pouze na opravu povrchu místní komunikace, parkovací místa apod.

Chodníky by tak musela obec stavební firmě zaplatit celé ze svého rozpočtu.

 

Kdy bude bezbariérově upravena zatáčka v Mírovicích ?

Projekt „Zklidnění zatáčky“ v Mírovicích je dokončen, probíhají vyjadřovací řízení a po dokončení tohoto procesu bude projekt podán ke stavebnímu povolení.

Tato „úřední“ etapa se bohužel nepodařila dokončit v loňském roce, věc poněkud zkomplikovalo i vlastnictví částí zasažených pozemků, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje i ve vlastnictví soukromých majitelů. Bohužel jiným způsobem bezbariérově vyřešit chodník v zatáčce nelze.

Věříme ale, že se nám podaří vše „administrativně“ vyřešit budeme moci podat žádost o dotaci na tuto akci do Státního fondu dopravní infrastruktury.