Škola a školka

Kdy bude rozšířena MŠ Veleň ?

V 2012 roce se dostavilo k zápisu do MŠ Veleň 21 dětí a z důvodu nedostatečné kapacity mohly být přijaty pouze 2 děti. Vzhledem k tomu, že řešení nedostatečné kapacity MŠ bylo dříve odkládáno a zastupitelé obce nevidí řešení v dalším zpřísňování Kritérií pro  přijetí do MŠ, bylo obcí rozhodnuto o rekonstrukci a rozšíření MŠ.

   V dubnu 2012 byla urychleně využita možnost podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Veleň do vypsané výzvy č. 67    Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.  

   Zhotovení projektu a vypracování rozsáhlé dotační žádosti stálo mnoho času a celý tento proces vč. zhotovení projektové dokumentace bylo nutno stihnout během 2 měsíců (od vypsání dotační výzvy do termínu podání žádosti).

   V podané žádosti jsou zahrnuty i herní prvky a vybavení zahrady, obecní úřad má v plánu vybavení zahrady MŠ novou herní sestavou, altánem pro venkovní výuku apod. Pokud se nepodaří dotaci získat a obec bude muset MŠ rozšířit z vlastních finančních zdrojů, bude samozřejmě rekonstrukce MŠ i počet herních prvků skromnější a zahrada bude vybavována postupně. Obecní úřad Veleň se snaží situaci ve školce řešit nejrychleji, jak to lze.

Rozšíření MŠ proběhne ve dvou etapách:

Rekonstrukce školní kuchyně (2012)

Rozšíření MŠ o další třídu v prostorách stávajícího obecního úřadu (2013)

Během sepisování Prováděcí studie k žádosti o dotaci jsme několikrát osobně konzultovali podobu naší žádosti na Úřadu Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy na Karlově náměstí v Praze.

Dne 5. 9. 2012  byla Obci Veleň dotace ve výši 5 092 535 Kč na základě naší úspěšné žádosti přidělena.

1. ETAPA ROZŠÍŘENÍ MŠ – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Podmínkou navýšení kapacity MŠ byla rekonstrukce školní kuchyně, která již dlouho naprosto nevyhovovala z hlediska prostorového ani hygienického a byly jí v zájmu udržení provozu MŠ udělovány opakovaně výjimky.

Aby byla tato rekonstrukce školní kuchyně možná, bylo nutné uvolnit školnický byt v MŠ a rozšířit zázemí kuchyně do těchto prostor. Bez uvolnění bytu a rozšíření kuchyně by nebylo možné navýšit kapacitu kuchyně a následně celou MŠ rozšířit o celou další třídu.

Tato stavební akce proběhla o prázdninách 2012. Vše bylo nutné stihnout do 1. září, kdy kuchyň musela opět vařit a současně bylo nezbytné, aby rekonstrukce stála obec co nejmenší finanční prostředky (příp. dotační výzva se na školní kuchyň nevztahovala).

2. ETAPA ROZŠÍŘENÍ MŠ O DALŠÍ TŘÍDU

Podmínkou kompletní rekonstrukce a rozšíření MŠ je vyklizení prostor stávajícího obecního úřadu a jejich přestavba na třídu. Termín rekonstrukce a rozšíření celé MŠ závisí na vybudování obecního úřadu v objektu č.p. 7, který pro tento účel obec zakoupila. Předpokládáme letní měsíce r. 2013, tak aby byl omezen provoz školky minimálně.

STAVEBNÍ PRÁCE  NA  ZAHRADĚ  MŠ  A  PŘEMÍSTĚNÍ  PLOTU

Plot na spodní zahradě MŠ byl historicky umístěn na základě smlouvy na soukromém pozemku (nikoliv obecním).  Tato smlouva, včetně ústních dohod o jejím prodloužení,  skončila dne 30.6. 2012 a vzhledem k tomu, že nedošlo (z důvodů pro obec nevýhodných požadavků) k dohodě o jejím pokračování, musela být spodní část zahrady opuštěna a vyklizena, spolu s přemístěním oplocení zahrady MŠ dle geodetického zaměření na hranici obecního pozemku. Jinak hrozilo, že od 1. 7. 2012 zaplatí Obec Veleň nájemné za tuto část zahrady. Nebylo tedy možné naplánovat práce na dobu prázdnin.