Přechody pro chodce

Dne 23.9. 2013 byl zastupitelům obce doručen dopis, v němž občané Veleně požadují zřízení přechodů pro chodce v naší obci a žádají odpovědi na své dotazy.
Níže se pokusíme na dotazy stručně odpovědět. Vzhledem k tomu, že dopis občanů nebyl datován a je pod ním 7 nečitelných podpisů, které se nám nepodařilo přečíst, odpovídáme touto cestou.

Dotaz občanů:
“ Kdo podal návrh, následně zrealizoval a financoval nesmyslný přechod pro chodce, který vede k příjezdové cestě k jednomu obydlenému domu na začátku Veleně ?“

Odpověď zastupitelů:
   Návrh na zbudování tohoto přechodu nepodávala Obec Veleň ani tento přechod nerealizovala ani jeho realizaci nefinancovala. Návrh i realizace tohoto přechodu pro chodce byla podmínkou Územního rozhodnutí o umístění stavby (zastavění lokality) v r. 2009. Vybudování zmíněného přechodu pro chodce bylo podmínkou vydání Územního rozhodnutí soukromému majiteli. O přechodu se rozhodovalo v době, kdy tato lokalita nebyla ještě nikým obydlena, ani se v ní ještě nestavělo. Přechod pro chodce slouží k napojení celé lokality nynějšího názvu Na Kocandě a jeho realizace souvisí s celým investičním záměrem investora, jeho vybudování bylo nutné ke kolaudaci inženýrských sítí v této lokalitě a jeho existence není vázána na okamžitý počet realizovaných staveb, to znamená, že přechod by zde byl vyznačen, i kdyby dosud nebyl postaven žádný obytný objekt.
  Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, že nikdo na návrh tohoto přechodu nemohl mít vliv nebo ho prosazovat přednostně a to ani Obec Veleň ani žádný jednotlivý majitel nemovitosti či pozemku.

Dotaz občanů:
„Je pro nás šokujícím zjištěním, že v minulosti bylo žádáno několikrát o realizaci přechodu pro chodce u školky, u zastávek, na frekventované ul. Kostelecká atd. a občanům jejich návrh neprošel.“

Odpověď zastupitelů:
  Obec Veleň se na základě návrhů občanů opakovaně pokoušela podat návrhy na zřízení přechodů pro chodce na krajských komunikacích tj. Hlavní a Kostelecká. Tyto silnice nejsou na rozdíl od místních komunikací (tj. ostatních ulic ve Veleni a v Mírovicích) majetkem Obce Veleň, ale jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Obec na nich tedy nemůže zřizovat přechody dle svého uvážení nebo přání občanů. Na návrhy ve věci přechodů bylo vždy Obci Veleň odpovězeno negativně tj. oslovené orgány zřízení přechodů nedoporučily.

Přechody pro chodce na krajských komunikacích
  V měsíci červenci 2013 jsme podali návrh na realizaci přechodů na krajských silnicích Hlavní a Kostelecká na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a požádali jsme o vyjádření dopravní inspektorát Policie ČR a Správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věci přesného umístění přechodů.
  Po dosud proběhlých jednáních již víme, že z námi 5-ti navržených přechodů na ul. Hlavní, Kostelecká a K Cihelně bude obci povoleno vybudování pouze 2 přechodů a to jednoho v ul. Hlavní a druhého v ul. Kostelecká. Ostatní přechody z dopravně-bezpečnostních důvodů povoleny nebyly.
  K přesnému umístění přechodů se budou moci občané vyjádřit osobně na schůzce svolané za tímto účelem dne 4.11. 2013 (pozvánka níže), kde budou moci položit své dotazy.
  Chceme ještě všechny občany upozornit, že po vybudování přechodů ve Veleni, budou mít chodci povinnost přecházet komunikaci pouze po vyznačeném přechodu. Dokud v obci přechody zřízeny nejsou, mohou lidé přecházet silnici kdekoliv. Po výstavbě přechodu pak musí dle zák. č. 361 o provozu na pozemních komunikacích občané přecházet silnici pouze po přechodu, jinak mohou být pokutováni za tento přestupek do výše 2000 Kč. Na to jsme byli zástupci Policie ČR upozorněni.

Přechody pro chodce na obecních komunikacích
  V září 2013 jsme zatím realizovali přechody pro chodce v ul. U Kovárny a V zahradě. V ul. Na Růžku bude přechod vybudován na jaře 2014 v rámci rekonstrukce celé komunikace, na kterou jsme získali dotaci. Tento přechod byl navržen v projektu na opravu této ulice již v r. 2012 a bude hrazen z dotačních prostředků na rekonstrukci ulic (ta bude zahájena v březnu 2014).
   Na obecních komunikacích již tedy budování přechodů obec zahájila a bude v něm pokračovat, u krajských komunikací je to složitější, ale věříme, že i na těchto frekventovaných silnicích se nám podaří přechody pro chodce v dohledné době vybudovat. Obnáší to ale vyřizování rozsáhlé administrativy.  
  Je však potřeba počítat s tím, že zřízení přechodů bude možné v místech, kde nám to bude povoleno, nikoliv tam, kde bychom si to (jakožto chodci) přáli.
  Děkujeme tedy občanům podepsaným pod dopisem za názor, ale přechody opravdu v současné době intenzívně řešíme, věc neuspíšíme bohužel ani my ani občané žádnou peticí. Nejprve musíme vše projednat s příslušnými orgány a poté teprve můžeme přechody vybudovat. Děkujeme za pochopení.       Zastupitelé Obce Veleň

Obec Veleň zve občany zajímající se o problematiku přechodů pro chodce na
SETKÁNÍ „nad přechody“
dne 4. 11. 2013 od 17. 30 hod.
v budově OÚ Veleň, Hlavní 7
Na tomto setkání se mohou občané vyjádřit
k této věci ještě před vybudováním přechodů.