Rekonstrukce komunikací ul. Příčná a U Kovárny

Rekonstrukce komunikací ul. Příčná a U Kovárny

V únoru r. 2011 jsme objevili na webu ROP NUTS 2 SČ výzvu č. 58 s názvem Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů. Absolvovali jsme několik osobních konzultací na ROP Střední Čechy na Karlově náměstí ohledně vhodnosti výběru ulic, projektu apod. Sepisování a podání žádosti stálo mnoho času, poté jsme čekali, zda nám bude dotace přidělena. Na podzim 2011 přišla konečně dobrá zpráva, že jsme mezi stovkami žádostí ostatních obcí uspěli. Nestačili jsme se však příliš radovat, protože úspěchem naší žádosti a přidělením dotace vše teprve začalo. Čekala nás příprava výběrového řízení, další konzultace s ROP NUTS 2 SČ, příprava na realizaci a rozsáhlá administrativa. Přestože jsme se snažili celý proces „akce Příčná“ max. uspíšit, množství potřebných dokumentů bylo tak obrovské, že to prostě rychleji nešlo.

Realizace projektu a samotná stavba obou komunikací pak byla vyvrcholením našeho snažení, ovšem byla stejně náročná. Věříme, že alespoň část občanů naší obce se z nové silnice raduje, stejně jako my.

Základní charakter, podmínky a požadavky dotační výzvy, podle kterých jsme museli naši žádost o dotaci koncipovat a napsat naleznete v kompletním textu výzvy č. 58, do které jsme žádost o dotaci podávali:

celý soubor Text výzvy ppzp_vyzva_c.58_1.1_mistni_komunikace.doc viz. dole na str. ke stažení

Program:                    Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy                     

     Prioritní osa:        1. Doprava

     Oblast podpory:   1.1 Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace 

Zaměření oblasti podpory: Podpora bude zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se tedy o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám (vyjma maloobchodu a logistických center včetně velkoskladů), dopravním terminálům (např. vlakové, autobusové nádraží), objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. (v případě nejasností doporučujeme konzultaci s pracovníky Oddělení administrace projektů – viz kontaktní osoby).

V rámci této výzvy nebyly podporovány: projekty neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a údržba místních komunikací, přístupové komunikace k čistě obytným zónám, napojení developerských projektů pro obytnou funkci.

Cílem oblasti podpory bylo: zvýšit kvalitu a kapacitu místních komunikací, zvýšit bezpečnost provozu na místních komunikacích, snížit dopady provozu na místních komunikacích na životní prostředí, redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst.

Podporované aktivity byly: Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí, v obcích nad 500 obyvatel. 

Odpovědi na nejčastější dotazy občanů:

Proč  nebyly souběžně vybudovány i chodníky v ul. Příčná a U Kovárny ?

Projekt byl vyhotoven a stavební povolení je vydáno samozřejmě i na chodníky. Dotační výzva se na ně však nevztahovala (pouze na komunikaci, parkovací místa apod. viz. text výzvy). Pokud bychom tedy ponechali chodníky jako součást výběrového řízení, firmy by nacenily i chodníky, ovšem stavba chodníků by stála obec mnohem větší finanční prostředky, než v případě, že budou chodníky budovány postupně obecními zaměstnanci, protože ROP Střední Čechy obci hradí 72,5 % finančních nákladů pouze již zmíněnou opravu povrchu místní komunikace, parkovací místa a veřejné osvětlení. Chodníky by tak musela obec stavební firmě zaplatit celé ze svého rozpočtu.

Proč  byly vybrány k žádosti o dotaci právě ul. Příčná a U Kovárny ?

Jednou z mnoha podmínek dotace bylo „zokruhování“  vybrané místní komunikace (v majetku obce) na krajské komunikace (ul. Hlavní) na další krajskou komunikaci (ul. Kostelecká), přičemž muselo být dodrženo ještě souběžně několik podmínek výzvy, např. velký počet živnostníků a firem sídlících v obou ulicích (s nimi byly podepisovány Partnerské smlouvy) viz. název dotace „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů“.

Dále při zachování podmínek dotace byla k  „zokruhování“ vybrána ul. Příčná z důvodu své šířky a špatného stavu, tak aby mohla být využita možnost získání finančních prostředků v max. možné míře. Užší ulice nebo komunikace se zbytky asfaltového povrchu snáze opraví obec  „svépomocí“, ulice velikosti a délky jako Příčná není schopna Obec Veleň opravit bez dotace pouze z vlastních zdrojů.

Proč  se dotace nevztahovala i na pokračování ul. U Kovárny v celé její délce až na Zádol ?

Ke splnění podmínek dotace (viz. ppzp_vyzva_c.58_1.1_mistni_komunikace.doc) bylo nutné vybrat ulice, které lze „zokruhovat“ na krajskou komunikaci (ul. Hlavní) na další krajskou komunikaci (ul. Kostelecká).

Pokud bychom projekt a žádost o dotaci koncipovali na ul. U Kovárny v celé její délce až na Zádol, nebyl by „okruh“ zpět na krajskou komunikaci možný (dotační výzva se vztahovala pouze na místní komunikace v majetku obce).

Pokud bychom projekt (okruh) koncipovali - Hlavní, ul. U Kovárny, U Sluh, Kostelecká – opravili bychom z dotace ul. U Sluh, na jejíž rekonstrukci budou náklady nižší než na opravu ul. Příčné, která je podstatně širší a má po celé své délce odvodňovací „příkopy“. Vybrána byla tedy ul. Příčná z důvodu své šířky a špatného stavu a také aby mohla být využita možnost získání finančních prostředků v max. možné míře.

Je nám samozřejmě jasné, že všechny ulice v obci jsou ve stavu naprosto zoufalém.

Věříme, že pokud bychom vybrali jiné ulice ve Veleni nebo v Mírovicích, obyvatelé ulic ostatních „nevybraných“, by se zlobili, proč volba nepadla právě na jejich komunikaci…

Špatné povrchy jsou všude a my to víme. Pouze z obecního rozpočtu nákladné opravy ulic realizovat v žádném případě nelze. Snažíme se získat peníze na opravy, kde se dá, bohužel od vypsání výzvy na opravu místních komunikací v r. 2011, v níž jsme s žádostí uspěli, žádná jiná dotace na rekonstrukci ulic zatím vypsána nebyla, plán výzev byl zrušen…

Proč  nebylo možné vyhovět všem individuálním požadavkům občanů, kteří bydlí v opravovaných ulicích ?

Vzhledem k tomu, že s konkrétními individuálními požadavky přicházeli někteří občané, bydlící v ul. U Kovárny a v Příčné až po započetí realizace (tj. v okamžiku, kdy začala stavba), nebylo možné vyhovět všem.  Hlavním důvodem je skutečnost, že je oprava komunikací spolufinancována z dotace a jakékoliv změny původního projektu, na základě kterého obec dotaci získala, jsou velmi komplikované a často nemožné.

Projekty obou ulic byly s občany konzultovány na veřejné schůzi konané dne 27.6. 2011, kde si projekty mohli občané prohlédnout a připomínkovat, přítomen byl i projektant Ing. M. Vondřich, který na dotazy občanů odpovídal. Datum, hodina a program konání veřejné schůze byly uveřejněny v Obecních novinách, na vývěskách a webu obce. Zváni byli občané i místním rozhlasem.

<p>Text dotační výzvy</p>
Vloženo Název Soubor
04.12.2012

Text dotační výzvy

vyzva_58_1_mistni_komunikace.doc (4,3 MB) » Stáhnout
Foto z 2. 7. 2012
Foto z 2. 7. 2012
04.12.2012 zobrazit
Foto z 13. 7. 2012
Foto z 13. 7. 2012
04.12.2012 zobrazit
Foto z 2. 8. 2012
Foto z 2. 8. 2012
04.12.2012 zobrazit
Slavnostní ukončení projektu 23.11.2012
Slavnostní ukončení projektu 23.11.2012
04.12.2012 zobrazit