Rekonstrukce a rozšíření MŠ

Rekonstrukce a rozšíření MŠ

V r. 2012 Obec Veleň uspěla se svou žádostí o dotaci na rekonstrukci a rozšíření Mateřské školy Veleň a obci byla v rámci Výzvy č. 67 pro oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova MŠ přidělena dotace ve výši 5 092 535 Kč. Obec tak mohla realizovat rozšíření školky do prostor stávajícího obecního úřadu, navýšení kapacity o 25 dětí, kompletní rekonstrukci současných prostor MŠ, vybavení zahrady herními prvky a altánem pro venkovní výuku a celkovou modernizaci mateřské školy vč. vybavení nábytkem, novými pomůckami apod. Věříme, že toto vše přispěje ke spokojenosti dětí, rodičů i zaměstnanců MŠ.

V r. 2012 se dostavilo k zápisu do MŠ Veleň 21 dětí a z důvodu nedostatečné kapacity mohly být přijaty pouze 2 děti. 

Vzhledem k tomu, že řešení nedostatečné kapacity MŠ bylo dříve odkládáno a zastupitelé obce neviděli řešení v dalším zpřísňování Kritérií pro  přijetí do MŠ, bylo obcí rozhodnuto o rekonstrukci a rozšíření MŠ.

   V dubnu 2012 byla využita možnost podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Veleň do vypsané výzvy č. 67    Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.  

   Zhotovení projektu a vypracování rozsáhlé dotační žádosti stálo mnoho času a celý tento proces vč. zhotovení projektové dokumentace bylo nutno stihnout během 2 měsíců (od vypsání dotační výzvy do termínu podání žádosti). V podané žádosti jsou zahrnuty i herní prvky a vybavení zahrady, obecní úřad má v plánu vybavení zahrady MŠ novou herní sestavou, altánem pro venkovní výuku apod. Pokud se nepodaří dotaci získat a obec bude muset MŠ rozšířit z vlastních finančních zdrojů, bude samozřejmě rekonstrukce MŠ i počet herních prvků skromnější a zahrada bude vybavována postupně. OÚ Veleň se snaží situaci ve školce řešit nejrychleji, jak to lze.

Rozšíření MŠ proběhla ve dvou etapách:

Rekonstrukce školní kuchyně (2012)

Rozšíření MŠ o další třídu v prostorách stávajícího obecního úřadu (2013)

Během sepisování Prováděcí studie k dotaci jsme několikrát osobně konzultovali podobu naší žádosti na Úřadu Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy na Karlově náměstí v Praze.

Dne 5. 9. 2012  byla Obci Veleň dotace ve výši 5 092 535 Kč na základě naší úspěšné žádosti přidělena.

Kolaudace proběhla dne 13.9.2013 a od 1. října 2013 je kapacita MŠ Veleň 50 dětí .

Fyzická kontrola v MŠ ze strany poskytovatele dotace proběhla bez připomínek a projekt byl dne 2.12.2013 oficiálně ukončen. Jak o naší školce píší na webu ROP Střední Čechy si můžete přečíst na:

http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id=76da7764-5c14-11e3-b6f4-5254003d369b&language=cs&preview=true

Všem, kteří přispěli k úspěšně dokončené rekonstrukci MŠ děkujeme.

Na fotodokumentaci z nové školky se můžete podívat ZDE

PRO PŘEDSTAVU UVÁDÍME STRUČNĚ ZÁKLADNÍ CHARAKTER

A PODMÍNKY VÝZVY,

podle kterých jsme museli naši žádost o dotaci koncipovat:

KOMPLETNÍ TEXT VÝZVY: viz. dole ke stažení

Text výzvy ppzp_vyzva_c.67_3.3_MS_v.1.0_cistopis.doc

1. Číslo výzvy:                      67          

2.  Program:           Regionální operační program

NUTS 2 Střední Čechy                 

     Prioritní osa:                   3. Integrovaný rozvoj území

     Oblast podpory:             3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (Mateřské školy)

3. Zaměření oblasti podpory:

V oblasti vzdělávání budou podporovány investice pouze do následujících typů zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004

o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Mateřské školy

Investiční podpora v oblasti počátečního vzdělávání musí být v souladu s prioritami stanovenými v platném Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji.

Soulad s naplňováním Strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie

Záměrem této výzvy je rovněž podpořit naplňování jednoho z cílů Strategie Evropa 2020 - zvýšit míru zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let ze současných 69 % na nejméně 75 %, mimo jiné prostřednictvím aktivnějšího zapojení žen, starších pracovníků a větší integrace migrujících pracovních sil. Z tohoto důvodu bude u projektů sledováno zejména vytváření pracovních míst pro ženy a nárůst kapacity MŠ, umožňující snažší zapojení žen na trh práce. Celý dokument Evropské komise „EVROPA 2020“ je  uveden na www.ropstrednicechy.cz.

4. Cíl oblasti podpory: stabilizovat venkovské osídlení, zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb na venkově, zlepšit kvalitu prostředí ve venkovských obcích. 

5. Podporované aktivity:

5.1    Budování infrastruktury (nákup, výstavba).

5.2    Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.

5.3    Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce.

5.4   Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce.

Pouze doplňkově budou podporovány následující aktivity:

  • Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality výuky.
  • Pořízení výpočetní techniky.
  • Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem).
  • Terénní úpravy.
  • Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch.
  • Investice směřující k energetickým úsporám.
  •  Procentuální podíl na realizaci všech doplňkových aktivit nesmí překročit max. 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

více dole ke stažení

1. ETAPA ROZŠÍŘENÍ MŠ – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Podmínkou navýšení kapacity MŠ byla rekonstrukce školní kuchyně, která již dlouho naprosto nevyhovovala z hlediska prostorového ani hygienického a byly jí v zájmu udržení provozu MŠ udělovány opakovaně výjimky.

Aby byla tato rekonstrukce školní kuchyně možná, bylo nutné uvolnit školnický byt v MŠ a rozšířit zázemí kuchyně do těchto prostor. Bez uvolnění bytu a rozšíření kuchyně by nebylo možné navýšit kapacitu kuchyně a následně celou MŠ rozšířit o celou další třídu.

Tato stavební akce proběhla o prázdninách 2012. Vše bylo nutné stihnout do 1. září, kdy kuchyň musela opět vařit a současně bylo nezbytné, aby rekonstrukce stála obec co nejmenší finanční prostředky (příp. dotační výzva se na školní kuchyň nevztahovala).

2. ETAPA ROZŠÍŘENÍ MŠ O DALŠÍ TŘÍDU

Podmínkou kompletní rekonstrukce a rozšíření MŠ bylo vyklizení prostor stávajícího obecního úřadu a jejich přestavba na třídu. Termín rekonstrukce a rozšíření celé MŠ závisel na vybudování obecního úřadu v objektu č.p. 7, který pro tento účel obec zakoupila.

V letních měsících r. 2013 proběhla rekonstrukce školky.

 


 

     

Text dotační výzvy č.67Počet souborů: 1

ProjektPočet souborů: 1

Seznam projektů Počet souborů: 1